სხვა Yu Feng კომპანიები:

HumaGro ბიოპესტიციდები

მათვის ვისაც სურს, რომ მიჰყვეს OMRI ორგანული მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელოს, ან იმ მწარმოებლებს ვისაც აქვს მწერების პრობლემა, ან მათ ვისაც სურთ გამოიყენონ ბოილოგიური მეურნეობის ტექნოლოგია, ბიოპესტიციდები არის მნიშვნელოვანი ელემენტი მწერების კონტროლისათვის (მაგ., ნემატოდები) როგორც მცენარეზე, ასევე ნიადაგში.

ბიოპესტიციდები მიმართულია სპეციპიკურ მავნებელსა და სპეციფიკურ კულტურაზე, და შემდეგ დეკომპოზირდება ნიადაგში. ბიოპექტიციდები არ წარმოადგენს რისკს სასარგებლო ორგანიზმებისათვის, ჩიტებისა და ადამიანისათვის, და არის ბევრად უსაფრთხო გარემოსადმი ვიდრე ტრადიციული მაღალ ტოქსიკური პესტიციდები.

Huma Gro® ბიოპესტიციდები არიან OMRI (Organic Materials Review Institute) მიერ სერტიფიცირებულები და შესაძლებელია მათი გამოყენება ორგანულ ფერმაში.

პროდუქცია:

PROMAX™
Thyme Oil    3.5%    არის ეფეტქტური ნიადაგის ნემატოდებისა და სოკოების მიმართ რეგისტრირებულია OMR მიერ როგორც ბიოპესტიციდი და გამოიყენება მრვალ სხვასახვა კულტურაზე, მათ შორის ორნამენტულ მცენარეებზე და ტორფშიც.


PROUD™ 3
Thyme Oil 3.5%  კონტაქტური სამმაგი მოქმეტების ბიოპესტიციდი, რომელიც გამოიყენება, როგორც ინსექტიციდი, აკარიციდი და ფუნგიციდი. როგორც ინსექტიციდი ის გმოიყეება მწერების მიმართ ადრეულ ასაკში.  გამოიყენება მრვალ სხვასახვა კულტურაზე, მათ შორის ორნამენტულ მცენარეებზე და ტორფშიც.